Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

pro nákup služeb a produktů Ing. Petry Hlavaté 

 

Poskytovatelka služeb a produktů: 

 

Ing. Petra Hlavatá  

Na Radouči 1316, Mladá Boleslav II  

IČO 06951091 

Email: petra@petrahlavata.cz 

podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku 

 

(dále také jen „Poskytovatelka“)

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb a online produktů prodávající / poskytovatelky Ing. Petry Hlavaté, která je v textu těchto všeobecných obchodních podmínek označována také jako „Poskytovatelka“, zakoupených prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.petrahlavata.cz či na dalších internetových službách uvedené Poskytovatelky vč. toho, kdy je poskytování služeb sjednáno emailem, přes Facebook nebo jinými způsoby. 

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu (objednávku), a jsou pro tento smluvní vztah závazné. 

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 

 

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovatelkou zasláno zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak. 

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatelky či jeho další prezentace na webu obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen či rozsahu cen služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.  

 

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, nebo zašle email či požadavek prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách, a využije tak způsoby, které Poskytovatelka v popisu svých produktů a služeb na svém webu stanoví.  

 

5. Objednávkový či rezervační formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace. 

 

6. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle email či vyplní formulář na webových stránkách, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či produktu stanoveno jinak.

  

7. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na emailovou adresu zákazníka. 

 

8. Poskytovatelka není povinen přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.  

9. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby, prezentované v rámci internetových služeb, nemusí být vždy dostupné. 

 

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak. 

2. Poskytovatelka je oprávněna žádat úhradu zálohy. V takovém případě skutečnost sdělí zákazníkovi a vystaví proforma fakturu s pokyny k úhradě zálohy. 

3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 7 dnů, není-li stanoveno v popisu služby či produktu jinak). 

4. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení celkové ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. 

5. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či produktu či do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. 

6. Poskytovatelka může umožnit úhradu některých svých služeb po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatelka si vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části služby či zhotovení určité části díla, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny služby, nebude další část či části služby nadále zákazníkovi zpřístupněny či nebude ve zhotovení díla pokračováno. 

7. V případě, umožní-li Poskytovatelka úhradu ceny ve splátkách, je zákazník zavázán k úhradě celkové ceny produktů, služeb či díla, a v případě byť jediného prodlení se splátkou se stává splatnou celková sjednaná cena.   

8. Není-li na webu Poskytovatelky či v objednávce stanoveno jinak, Poskytovatelka přijímá úhradu svých služeb pouze v českých korunách. 

 

IV. Další podmínky

1. V případě akcí, které se konají v rámci živého setkání či online workshopu či podobného typu online setkání v rámci přímého přenosu (i s následným záznamem), je možné se omluvit nejdéle 30 dnů před konáním takovéto akce. V takovém případě vrátí Poskytovatelka zákazníkovi plnou uhrazenou cenu. V době 29 dnů až 14 dnů před konáním živého setkání či online akce v rámci přímého přenosu propadá 50% uhrazené ceny. V době 13 dnů a méně před konáním živého setkání či online akce v rámci přímého přenosu propadá 100% uhrazené ceny. Poskytovatelka je oprávněna se dohodnout se zákazníkem v případě závažných důvodů jinak, zejména například umožnit zákazníkovi účast na akci online v přímém přenosu či ze záznamu, nemůže-li se zákazník účastnit živé akce, a podobně. 

 

2. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí služby osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena.

 

3. V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty (např. pro přístup k online kurzům), je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému uživatelskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé

 

4. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových či podobných skupinách Poskytovatelky či ze vzdělávací akcích vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny. 

5. Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněn dobu poskytované služby prodloužit.  

 

V. Produkty a služby Poskytovatelky a jejich dodací podmínky

1. Zákazník zakoupí službu (či workshop, lekci apod.) za podmínek stanovených v popisů této služby na webu Poskytovatelky. Při koupi služby může být Poskytovatelkou zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu či k platformě, prostřednictvím které bude služba poskytnuta. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen emailem či jinou, Poskytovatelkou vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den (a čas) poskytnutí služby. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelky. 

 

2. V případě e-booků, které se stahují z webového prostředí, zašle Poskytovatelka zákazníkům odkazy či jinak zpřístupní odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si produkt stáhnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto produktu. 

 

3. Jednotlivé lekce a online či osobní konzultace (a to vč. konzultací nezbytných v rámci jiných zakoupených produktů) budou dodány dle podmínek a za cenu uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. 

 

4. V případě skupinových akcí (a to jak online, například webinářů, tak i u živých setkání) si Poskytovatelka vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.

 

5. Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ služeb a produktů či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího z konzultací či obdobných služeb, se v případě nevyčerpání všech součástí (konzultací či individuálních lekcí apod.) z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací, cena je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části. Pro možnost odstoupení ze strany zákazníka se uplatní ust. IV.2 těchto podmínek.  

VI. Odstoupení od smlouvy  

1. Poskytovatelka je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.   

 

2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení produktů online kurzy a e-booky Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), či v případě úhrady ceny kurzu vyloučí z možnosti zakoupení kurzu další zákazníky pro limitovaný počet míst z důvodu osobní podpory, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb nabízených prostřednictvím stránek www.petrahlavata.cz či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů a služeb s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi. Uvedené ujednání se uplatní jen v případě, je-li zákazník spotřebitelem. 

 

3. Poskytovatelka výslovně upozorňuje zákazníky, že možnost využití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se uplatní, jen je-li zákazník spotřebitelem a neuplatní se ve vztazích mezi podnikateli. 

 

VII. Reklamační podmínky pro nákup služeb 

1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou. 

2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na emailovou adresu: petra@petrahlavata.cz či písemně na adresu místa podnikání Poskytovatelky. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služeb. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jím poskytované služby získá zákazník zdravotní či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. 

 

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k jím poskytovaným službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či v rozporu nebo nad rámec udělené licence či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.   

 

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky. 

6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 15.2.2022, kdy byly zveřejněny na stránkách www.petrahlavata.cz. 

 

Ing. Petra Hlavatá